Impala Plus İstanbul Silah Garantisi Altındasınız

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Ürünün tüm parçaları firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürünün yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik ve montaj hatalarından dolayı tamir söz konusu olduğunda, tamirat bedelsiz olarak gerçekleştirilecektir.
5. Tamir için gönderilen ürünle beraber ürünün sorununu yazılı olarak bildirmek müşterimizin görevidir.
6. Detaylı hasar şikayet bildirimi, silahın satın alındığı belgelerle beraber yetkili satıcıya bildirilir.
7. Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme,
b. Satış bedelinden indirim isteme,
c. Ücretsiz onarılmasını isteme,
d. Satılan ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
8. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı, tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
9. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;
a. Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c. Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında,
Tüketici ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
10. Tüketici garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklara yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
11. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

GARANTİ ŞARTLARININ GEÇERLİ OLMADIĞI DURUMLAR

1. Silahın kaplanmış veya herhangi bir şekilde değiştirilmiş olması.
2. Silahın bakım ve muhafaza koşullarına uygun olmayan şekilde kullanımı.
3. Ürünün kullanım kılavuzunda tavsiye edilenden farklı olarak kullanılması.
4. Silaha yetkili servisler dışında müdahale edilmesi.
5. Garanti süresinin dolması.
6. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, vb. gibi hasarlar.
7. Düşme, çarpma, darbe vb. nedenlerden meydana gelen arızalar.
8. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. doğal afetlerin sebep olduğu arızalar.
9. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim / kargo ile gönderim sırasında oluşabilen arızalar.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliği’nden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.
 
Türkçe
preloader